โดยทั่วไป การออกกำลังกายควรพิจารณาปัจจัย 4 ประการ คือ วิธีการออกกำลังกาย ความหนักของการออกกำลังกาย ระยะเวลาการออกกำลังกาย ความถี่ของการออกกำลังกาย วิธีการออกกำลังกายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะพฤติกรรมของมนุษย์จะเลือกออกกำ ลังกายที่ตนเองชอบ และเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันของตนเอง มีเพื่อนฝูงออกกำลังกายด้วยกัน จะทำให้การคงอยู่ของการออกกำลังกายนั้นเป็น […]